REGULAMIN WYDARZENIA

I° Edycji Civil & Military Aeromixer

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w Wydarzeniu pt: Civil & Military Aeromixer.

1. Definicje:

Wydarzenie: Civil & Military Aeromixer – międzynarodowa impreza dedykowana przede wszystkim firmom produkcyjnymi i usługowym z branży lotniczej, która odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 r., w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław (Polska), zwana w dalszej części dokumentu „Wydarzeniem”;

Uczestnicy Wydarzenia: Organizator Wydarzenia, Współorganizatorzy, Partnerzy Strategiczno-Przemysłowi, Sponsorzy, Instytucje z branży lotniczej, Jednostki publiczne, Goście Zarejestrowani i Goście, w tym OEMS, Dostawcy, New Entries.

OEMS: Producenci helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów, zwani w dalszej części dokumentu „OEMS”;

Dostawcy (Tier 1, Tier2, Tier 3): Producenci komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.), zwani w dalszej części dokumentu „Dostawcami”;

Instytucje z branży lotniczej: Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodząca w skład Politechniki) będące dostawcą produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3), zwane w dalszej części dokumentu „Instytucjami”;

Jednostki publiczne: Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp., zwane w dalszej części dokumentu „Jednostkami publicznymi”;

New Entries: Firmy posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, znajdujące się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzają rozpocząć procedury certyfikacyjne, zwane w dalszej części dokumentu „New Entries”;

Goście Zarejestrowani: Uczestnicy Wydarzenia zarejestrowani w terminie do dnia 5 marca 2018 r., którzy korzystać będą z programu spersonalizowanego, zwani w dalszej części dokumentu „Gośćmi Zarejestrowanymi”;

Goście: Uczestnicy Wydarzenia zarejestrowani w terminie od dnia 6 marca 2018r. do dnia 14 marca 2018r., którzy korzystać będą z programu NIE spersonalizowanego oraz których obejmą warunki inne niż te przyznane uczestnikom zarejestrowanym przed wyżej wskazaną datą, zwani w dalszej części dokumentu „Gośćmi”;

Partnerzy Strategiczno-Przemysłowi: Firmy OEMS lub o istotnym znaczeniu dla branży lotniczej w Polsce, których udział i obecność na Wydarzeniu będzie zaznaczona w sposób szczególny, zwane w dalszej części dokumentu „Partnerami Strategiczno-Przemysłowymi”;

Współorganizatorzy: Dolnośląski Klaster Lotniczy; Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o.; Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, zwane w dalszej części dokumentu „Współorganizatorami”;

Sponsorzy: Podmioty zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Wydarzeniu po uprzednim zawarciu umowy sponsoringu, zwane w dalszej części dokumentu „Sponsorami”.

Organizator Wydarzenia: firma BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6 NIP: 8992681839, REGON: 021094068, KRS 0000339717, TEL. +48 071 338 65 30, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

2. Wydarzenie składało się będzie z następujących części:

a) Konferencja plenarna, podczas której w Sali prasowej wystąpią w szczególności przedstawiciele Jednostek organizujących Wydarzenie, Jednostki publiczne, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne), Instytucje z branży lotniczej oraz New Entries. Szczegółowy program konferencji plenarnej oraz ewentualne zmiany programu zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia: www.aeromixer.eu

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

Jeżeli liczba przedstawicieli Dostawców oraz Gości Zarejestrowanych przekroczy 180 osób, organizator zapewni dodatkową salę, w której zostaną: a) umieszczeni przedstawiciele Gości oraz b) drudzy i trzeci przedstawiciele Dostawców i Instytucji z branży lotniczej, które zgłosiły się do udziału w Wydarzeniu jako ostatnie (w kolejności czasowej). 

W sali dodatkowej zostanie umieszczony duży ekran do streamingu, dzięki któremu będzie można śledzić przebieg konferencji plenarnej i wszystkich wystąpień. Uczestnicy obecni na sali dodatkowej będą mieli zapewnione takie same standardy jak goście obecni w Sali prasowej: tłumaczenie symultaniczne wystąpień, catering i wsparcie organizacyjne.

b) Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Uczestników Wydarzenia. Uczestniczyć w nich będzie także delegacja z Politechniki Wrocławskiej składająca się z absolwentów inżynierów, doktorantów, wykładowców i studentów z kierunków związanych bezpośrednio z tematem Wydarzenia.

c) Seminarium na temat certyfikacji przeznaczone wyłącznie dla New Entries, posiadających zakłady produkcyjne w Polsce, które są na etapie certyfikacji produktów i usług oraz tych, które zamierzają rozpocząć takie procedury certyfikacyjne.

d) Stoliki rotacyjne – Uczestnicy spotkań przy stolikach rotacyjnych będą mieli okazję porozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami firm OEMS, Dostawców (Tier 1, 2 i 3), Instytucji z branży lotniczej oraz New Entries. Każdy stolik może pomieścić 7 firm i 1 tłumacza/moderatora (PL/ENG). Jedna sesja spotkania trwać będzie w sumie 20 minut, przy czym każda firma będzie miała 2 minuty na przedstawienie się. Tłumacz zapewni wsparcie językowe na żądanie firmy, która wyrazi taką potrzebę. Po zakończeniu danej sesji spotkania Goście Zarejestrowani przesiądą się do kolejnego stolika, zgodnie ze swoim „spersonalizowanym” programem.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w spotkaniach przy stolikach rotacyjnych w zależności od wymogów logistycznych i organizacyjnych.

e) Spotkania dwustronne z wcześniejszą rezerwacją – w Wydarzeniu uczestniczyć będą oficjalne delegacje OEM i firm o istotnym znaczeniu przemysłowym dla branży lotnictwa cywilnego i wojskowego, zarówno polskiego, jak i europejskiego, określane jako Partnerzy strategiczno-przemysłowi. Delegacje tych firm zostaną podzielone w zależności od branży i specjalizacji (samoloty, helikoptery, silniki itd.). Dostawcy (Tier 1, 2 e 3) i Instytucje uczestniczący w Wydarzeniu będą mogli przesłać swoje oficjalne zapytanie za pośrednictwem platformy on line, która zostanie udostępniona przez Organizatora. Firma będzie miała prawo zaakceptować lub odrzucić skierowaną do niej prośbę o spotkanie. Sesje spotkań dwustronnych trwać będę 20 minut. Czas do dyspozycji na odbycie spotkania wynosić będzie około 15 minut. Podczas spotkań organizator zapewni obecność tłumacza języka polskiego i angielskiego, jeśli uczestnicy spotkania wyrażą taką potrzebę.

W terminie do 31.01.2018 r., firmy, które zakończą procedurę rejestracji otrzymają od Infodesku Organizatora listę firm OEMS i Partnerów Strategiczno-Przemysłowych , do których będą mogły skierować prośbę o spotkanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w spotkaniach dwustronnych z wcześniejszą rezerwacją w zależności od wymogów logistycznych i organizacyjnych.

f) Showroom – Uczestnicy Wydarzenia (OEMS, Dostawcy, Instytucje branżowe, Jednostki publiczne, Współorganizatorzy i Firmy New Entries) będą mieli możliwość zaprezentowania się w ramach tzw. „Showroomu”. W celu zarezerwowania przestrzeni wystawienniczej należy dokonać rejestracji on line w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2018 r.

g) Open Networking – w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą swoją obecność. W trakcie trwania części networkingowej można będzie zacieśnić ewentualne kontakty biznesowe nawiązane w trakcie poprzednich części Wydarzenia, nawiązać nowe kontakty lub po prostu obejrzeć atrakcje, jakie organizator zaoferuje uczestnikom.

3. Rejestracja – Aby wziąć udział w Wydarzeniu, szczególnie w spotkaniach, o których mowa w punkcie 2 lit. d) i e), należy dokonać zakupu biletu oraz uiścić inne opłaty, o których mowa w ust. 4, a także zgłosić swój udział poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.aeromixer.eu, w terminie nie później niż do dnia 5.03.2018 r. Szczegóły dotyczące zgłoszenia będą określone w zaproszeniu lub na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia w terminie od 6.03.2018r. do 14.03.2018r. zostaną zakwalifikowaniu do grupy “Gości” i objęci zostaną programem “niespersonalizowanym”.

4. Cena biletu poszczególnych pakietów wraz ze specyfikacją oraz innych opłat (np. za przestrzeń w Showroomie) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.aeromixer.eu oraz w formularzu rejestracyjnym.

5. Cena biletu obejmuje: wstęp na spotkania organizowane w ramach Wydarzenia, zgodnie z regulaminem; usługi cateringowe food & drink ( na ciepło i na zimno); wsparcie ze strony pracowników obsługi zapewnionych przez Organizatora; usługi tłumaczeniowe na miejscu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu; zestaw materiałów z Wydarzenia oraz możliwość zaparkowania samochodu na terenie Stadionu w strefach wskazanych przez Organizatora.

6. Organizator ma prawo przyznać szereg zniżek dla poszczególnych firm, Jednostek publicznych, Instytucji lub też ustalić pojedyncze wyjątki od postanowień niniejszego Regulaminu itp.

7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały firmy, które zgłosiły swój udział już na etapie wstępnej rezerwacji zainteresowania. Pierwszeństwo dla tych firm obowiązuje do dnia 31.01.2018 r.

8. Ilość dostępnych miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc dla uczestników wydarzenia Organizator ma prawo zakończyć proces rejestracji przed dniem 6 marca 2018 r.

9. Osoby, które nie dokonały rejestracji lub nie uiściły ceny biletu, nie będą mogły wziąć udziału w Wydarzeniu, chyba że, w sytuacjach wyjątkowych, Organizator podejmie inną decyzję w tym zakresie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących warunków i programu Wydarzenia. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników). Każdy uczestnik na wstępie otrzyma indywidualny program uczestnictwa w danej części.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian do niniejszego Regulaminu w celu rozwiązywania ewentualnych kwestii, które początkowo nie zostały w nim uwzględnione. Aby zmiany te zaczęły obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, muszą być odpowiednio zgłoszone i przesłane Uczestnikom.

12. Dane zgłoszonych uczestników zostaną udostępnione Głównemu Sponsorowi do celów marketingowych.

13. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji uczestnictwa i uczestnictwa w wydarzeniu „Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane będą udostępniane uczestnikom i partnerom wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji uczestnictwa i uczestnictwa w wydarzeniu.

14. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora logo i nazwy Uczestnika Wydarzenia, a także zdjęć i innych materiałów z Wydarzenia, w celach związanych z promocją Wydarzenia, jego organizacją oraz informowaniu o Wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskania i wykorzystania nazwy oraz loga firmy Uczestnika w materiałach marketingowych zaprojektowanych w celu promocji Wydarzenia przedkładając listę zarejestrowanych firm, zwanych Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie wyraża na to zgody i chce, aby jego logo zostało usunięte z tych materiałów marketingowych, zobowiązany jest zgłosić swoje żądanie wyraźnie w formie pisemnej.

15. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dostępne zasoby w należyty sposób, przy czym nie jest on zobowiązany, aby Uczestnicy osiągnęli jakiekolwiek rezultaty biznesowe (nowe zamówienia, nowe umowy itp.).

16. W celu realizacji płatności związanych z zakupem biletów i modułów w Showroomach oraz wszelkich innych płatności, Organizator skorzysta z zewnętrznej platformy płatności, która zagwarantuje bezpieczeństwo i poprawność przelewów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub problemy związane z procedurami przekazów pieniężnych realizowanych przez uczestników za pośrednictwem ww. zewnętrznej platformy płatności.

17. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca Wydarzenia w przypadku działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jego zobowiązań, nie wynikające z błędu lub zaniedbania oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia należytej staranności. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługuje żadne odszkodowanie lub zwrot kwot wpłaconych Organizatorowi.

19. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie, przy czym zobowiązany jest poinformować bezzwłocznie o tym fakcie Uczestników. W takim wypadku zgłoszenia rejestracyjne będą uznane za anulowane, a Organizator zobowiązany będzie zwrócić Uczestnikom jedynie kwoty wpłacone tytułem ceny biletów wstępu i opłat za przestrzeń Showroomu, bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w szczególności zwrotu innych kosztów poniesionych przez Uczestnika.

20. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dokonania rejestracji bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie, w szczególności przez innych Uczestników. Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie ubezpieczenie pokrywające wszelkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim przez nich samych, ich pracowników lub też w wyniku czynności wykonywanych przez ich pracowników. Ponadto Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie ubezpieczenie pokrywające wszelkie szkody w urządzeniach i materiałach będących ich własnością, jakie przywiozą ze sobą na Wydarzenie.

22. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może pociągnąć za sobą pozbawienie przez Organizatora prawa uczestniczenia w Wydarzeniu, przy czym Organizator obowiązany jest podać wyraźnie ten fakt do wiadomości Uczestnika. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów, ani odszkodowanie.

23. Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku sporu Uczestnik w pierwszej kolejności zgłasza swoje żądanie Organizatorowi oraz podejmie próbę polubownego jego rozwiązania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia polubownego sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

24. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Wrocław, dnia 01.01.2018 r.